Tulosta

Hälytyslaitteiden turvallisuus Werma

WERMA valmistaa hälytys- ja merkinantolaitteita, joita käytetään erilaisissa turvallisuutta parantavissa sovelluksissa. Alla on esitetty saatavana olevat vaihtoehdot nykyisiin määräyksiin perustuen.

Sivun sisältö on saatava pdf-muodossa:
Werma Turvallista merkinantoa ».

2006/42/EC

Konedirektiivi 2006/42/EC edellyttää laajaa turva-analyysiä koneiden ja järjestelmien suunnittelijoilta. Ohjeisto viittaa riskianalyysiä sääteleviin standardeihin. Siirtymäkauden vanhoista uusiin turvastandardeihin päätyttyä 2011 (katso kaavio alla) määräys tuli pakolliseksi kaikille koneenrakentajille. Suunnittelijoiden on lisättävä avainarvojen laskentatiedot turvallisuuteen liittyvien konekomponenttien suunnitteluvaiheessa.


EN ISO 13849-1

Eurooppalainen turvastandardi EN ISO 13849-1, 'Koneturvallisuus - Turvallisuuteen liittyvät ohjauskomponentit - Osa 1 Yleiset suunnitteluperiaatteet', liittyy ohjausjärjestelmiin ja kaikenlaisiin koneisiin. Konedirektiivin mukaisesti se säätelee osaa koneiden riskianalyyseistä. Standardin mukaan kaikki komponentit ja laitteet, joilla on vaikutusta koneturvallisuuteen, on arvioitava ja niiden avainarvot laskettava koneiden odotettavissa olevan turvatason määrittelemiseksi. MTTFd-arvo on osa näitä komponenttien turvallisuuden avainarvoja. 'Suorituskykytaso' (PL) määritellään tämän analyysin lopuksi. Turvastandardi EN ISO 13849-1 on voimassa: Euroopan Unionin alueella, Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.

Tarkennettu turva-analyysi tuli pakolliseksi vuoden 2011 lopussa. Silloin siirtymäkausi vanhasta uuteen turvastandardiin päättyi.Turvallisuuteen liittyvä vai ei?

Kaikki WERMA-merkinantolaitteet ovat sopivia koneiden merkinantoon eurooppalaisen konedirektiivin 2006/42/EC mukaan (voimassa 29.12.2009 alkaen).

Turvallisuuteen liittyvät ja ei-liittyvät sovellukset on kuitenkin käsiteltävä erikseen, koska monet informatiiviset merkinantosovellukset eivät ole turvallisuuteen liittyviä. Esimerkiksi laite voi olla vain osoittamassa prosessin käyntiä tai valmistumista. Laite voi usein liittyä koneen seisonta-aikoihin ja tuottavuuden parantamiseen.


Ei liity turvallisuuteen

Ei-turvallisuuteen liittyvät, perinteiset hälytyslaitteet - kaikki WERMA-tuotteet sopivat!

Kun merkinantolaite ei toteuta koneessa turvatoimintoja, luokitellaan se normaaliksi merkinantolaitteeksi. Kaikki WERMA-merkinantolaitteet sopivat käytettäviksi ei-turvallisuuteen liittyvissä merkinantojärjestelmissä konedirektiivin mukaisesti. Ne täyttävät kaikki turvavärejä ja -merkityksiä koskevat määräykset.

Liittyy turvallisuuteen

Turvallisuuteen liittyvät merkinantolaitteet - riskianalyysi
Milloin merkinantolaitteet ovat turvallisuuteen liittyviä?

Riskianalyysin osana suunnittelijan tulee määritellä, liittyykö koneeseen turvallisuusriskejä. Tämä tapahtuu iteratiivisen prosessin kautta. Jos riskejä ilmenee, on niiden välttämiseksi tehtävä ennakointitoimenpiteitä. Merkinantolaitteet voivat olla osa ennakoivia toimia. Äänihälytin voi esimerkiksi varoittaa koneenkäyttäjää hyvissä ajoin ennen kuorman putoamista alipaineen vikaantuessa. Tällaisessa tapauksessa merkinantolaite on turvallisuuteen liittyvä. Nämä turvallisuuteen liittyvät merkinantolaitteet on integroitava koneen riskianalyysilaskentaan avainarvojensa kautta. Saksalainen TÜV-instituutti on määritellyt ja vahvistanut MTTFd- ja PL-arvot osalle WERMA-merkinantolaitteista (tarkemmin tekstissä myöhemmin).

Riskilaskentaan on saatavana työkalu SISTEMA ja siihen valmis Werma-tietokanta. Katso tarkemmin alla.

Testattua turvallisuutta: WERMA-merkinantolaitteet ja TÜV
WERMA pyysi TÜV-instituuttia määrittelemään turva-arvot osalle merkinantolaitteistaan, jotta koneensuunnittelijat voivat suoraan integroida nämä arvot riskianalyysilaskelmiinsa. Tämä helpottaa merkittävästi suunnittelua ja säästää aikaa.

TÜV-vahvistetut arvot: välilehti MTTFd yli 100 vuotta
TÜV-testattu korkein suorituskykytaso: välilehti PL'e'

Lista: kaikki turvasovellusten WERMA-merkinantolaitteet
Löydät päivitetyn listan turvasovelluksiin sopivista merkinantolaitteista ja niiden avainarvoista aina osoitteesta www.werma.com, käytä hakusanaa 'Machinery Directive'.

SISTEMA ja Werma
SISTEMA auttaa koneriskien laskennassa. Se on Saksan työturvallisuuslaitoksen tarjoama maksuton ohjelma. SISTEMAn voi ladata ilman rekisteröintiä laitoksen Internet-sivulta www.dguv.de.
Ohjelman avulla jokainen voi arvioida ja määritellä koneturvallisuutta. Ohjelma auttaa myös suorituskykytason (PL) laskennassa.

Lataa WERMAn SISTEMA-tietokanta, jossa on yli 100 merkinantolaitetta
WERMA on luonut SISTEMA-tietokannan, jossa on mukana kaikki ne WERMA-merkinantolaitteet, joille TÜV on määritellyt turvallisuuden avainarvot. Suunnittelijat voivat ladata merkinantolaitteiden ja avainarvojen tietokannan nopeasti, helposti ja ilman rekisteröintivaateita. Tietokannan voi ladata maksutta osoitteesta http://www.werma.com/en/techtalk/machine-directive/machine_guidelines.php. Mukana on yli 100 WERMA-merkinantolaitetta ja niiden turvallisuuden avainarvot, jotka on tarkastanut TÜV-instituutti.


MTTFd yli 100 vuotta

MTTFd-arvot TÜV-vahvistettuina: yli 100 vuotta!

MTTFd-arvo määrittelee tilastollisen, nimellisen eliniän ennen vaarallista vikaantumista (standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti).

Kaikki alla luetellut merkinantolaitteet saavuttavat suurimman MTTFd-turva-arvon; yli 100 vuotta. Suunnittelija voi valita laitteen laajasta tuotetarjonnasta:

PL 'e'

Korkein suorituskykytaso PL'e' - TÜV-testattu

Suorituskykytaso PL määrittelee, kuinka turvallinen ohjauslaite todennäköisesti on, ja se perustuu turvastandardin EN ISO 13849-1 mukaisiin laskelmiin. Asteikolla 'a'...'e' PL 'a' on pienin vaadittava turvallisuustaso ja PL 'e' on korkein taso.

WERMAn ohjelmassa on kaksi valohälytintä, jotka saavuttavat korkeimman mahdollisen suorituskykytason PL 'e' (turvastandardin EN ISO 13849-1 mukaisesti):

Laitteissa on lampun/LEDien valvontapiiri, joka antaa takaisinkytkentätietona lampun/LEDien ottaman virtatiedon sähköisesti erotetuille, potentiaalivapaille puolijohdelähdöille A ja B (lähdöt lampun palaessa kiinni). Jos lamppu ei pala, molemmat lähdöt ovat avoinna. Vikatilanteessa ainakin toinen lähtö avautuu. Kaapeloinnin reitityksestä ja turvakategoriasta riippuen ristioikosulkujen valvonta on toteutettava erikseen.

826 on testattu EN 954-1:1997, kategoria 4 / prEN954-2:1999 mukaisesti.

829 on testattu EN ISO 13849-1:2008 ja EN ISO 13849-2:2008 mukaisesti.

Yhdessä soveltuvan turvakytkentäyksikön kanssa voidaan saavuttaa suorituskykytaso PL e / turvakategoria 4. Lähtöjen avoin tila on tarkastettava lampun ollessa pois kytkettynä. Huomioi napaisuus jännitettä kytkiessäsi. Sisäinen/lampun oikosulku polttaa laitteeseen integroidun sulakkeen.

826 ja 829 kytkentä; puolijohdelähdöt A ja B:


826 vasteajat
- normaalitilassa: 1-5 ms
- vikatilanteen turvakatkaisu, oikosulkuvirta min. 4 A: < 300 ms.

829 vasteajat
- normaalitilassa: 1-5 ms
- vikatilanteen turvakatkaisu, oikosulkuvirta min. 1 A: < 1 s.

829 LED-virtavalvonnan toiminta vikaantumistapauksessa:


Yhteystiedot