Mitä ovat halogeenittomat kaapelit?

Mitä ovat halogeenit? 

Halogeeneja ovat jaksollisen järjestelmän seitsemännen ryhmän alkuaineet fluori, kloori, bromi, jodi ja astatiini. Ne esiintyvät monissa kemiallisissa yhdisteissä, esimerkiksi kloori polyvinyylikloridissa, joka tunnetaan myös lyhenteellä PVC. Se on hyvin kestävä aine, minkä vuoksi sitä käytetään monissa teknisissä tuotteissa, kuten kaapelien eriste- ja vaippamateriaalina. Klooria ja muita halogeeneja käytetään usein palonkestävyyttä lisäävinä lisäaineina. Niissä on kuitenkin haittansa. Halogeenit ovat terveydelle vaarallisia. Sen vuoksi kaapeleissa käytetään yhä enemmän muoveja, jotka eivät sisällä halogeeneja.

Mikä on halogeeniton kaapeli?

Halogeenittomat kaapelit ovat nimensä mukaisesti kaapeleita, joiden muoviyhdisteet eivät sisällä halogeeneja. Halogeeneja sisältävät muovit tunnistaa niiden nimissä esiintyvistä kemiallisista aineista, esimerkiksi: jo edellä mainittu polyvinyylikloridi, kloropreenikumi, perfluorieteenipropeeni, fluoripolymeerikumi ja muutama muu.

Jos haluat käyttää halogeenittomia kaapeleita, varmista, että niissä on käytetty esimerkiksi silikonikumia, polyuretaania, polyeteeniä, polyamidia, polypropeenia, termoelastomeerejä (TPE), etyleenipropyleenidieenikumia (EPDM) tai muita halogeenittomia muoveja. Ne eivät sisällä terveydelle vaarallisia raskasmetalleista tehtyjä stabilointiaineita tai pehmittimiä, ja niissä käytetyt palonestoaineet ovat ympäristöä säästäviä.

Katso tuotteemme:

Mitä halogeenittomat kaapelit ovat nimeltään?

Kaapeli on halogeeniton, jos siinä käytetyt eriste- tai vaippamateriaalit ei sisällä klooria, fluoria, bromia tai muita halogeeneja. Myös läpiviennit, suojaavat kaapeliputkijärjestelmät, liittimet tai kutisteletkut, kuten LAPPin PROTECT HF  kutisteletku, voidaan tehdä halogeenittomista muoveista, jolloin ne ovat siis halogeenittomia. Jos tarvitset halogeenittomia kaapeleita, kiinnitä huomiota seuraaviin merkintöihin tuotteessa:

Halogeeneja sisältävät muovit  Halogeenittomia muoveja
kloropreenikumi
fluorieteenipropeeni
Fluoripolymeerikumi
polivinyylikloridi
silikonikumi
polyuretaani
polyeteeni
polyamidi
polypropeeni
termoelastomeerit


Ajan kuluessa kaapelialalla on kehitetty erilaisia menetelmiä halogeenittomien kaapelien merkitsemiseen. Eri valmistajien merkintöjä halogeenittomille kaapeleille ovat esimerkiksi seuraavat:

Lyhenne Kuvaus 
 HFFR  Halogeeniton, palonkestävä (halogen-free, flame-retardant)
 LSZH (tai LS0H)  Vähäinen savunmuodostus, ei halogeeneja (low smoke, zero halogen)
 FRNC  Paloa hidastava, ei-syövyttävä (flame retardant, non-corrosive)
 HF  Halogeeniton (halogen-free)

LAPP-tuotteissa halogeenittomuus ilmoitetaan kirjaimella H tuotteen nimessä. Tällaisia ovat esimerkiksi ÖLFLEX CLASSIC 110 H  ohjauskaapeli tai yleisemmin PVC-asennuskaapelien NYM halogeenittomat vaihtoehdot, NHXMH-vaipalliset kaapelit. Halogeenittomat läpiviennit on merkitty kirjainyhdistelmällä HF. SKINTOP® ST-HF-M  kaapeliläpivienti ja SYLVIN® -kutisteletkut ovat palonkestäviä ja itsestään sammuvia, halogeenittomia ja erittäin toimintaturvallisia.

Miksi halogeenittomat kaapelit ovat tärkeitä palonsuojauksessa?

Halogeenit voivat olla terveydelle vaarallisia. Tämä pitää paikkansa erityisesti halogeeneja sisältävien muovien – erityisesti PVC:n – palaessa. Muovien palaessa syntyy halogenoituja hiilivetyjä. Veden – esimerkiksi palokunnan sammutusveden mutta myös limakalvojen kosteuden – vaikutuksesta halogeenit synnyttävät happoja. Kloorista tulee kloorivetyhappoa (suolahappoa) ja fluorista voimakkaasti syövyttävää fluorivetyhappoa. Lisäksi voi syntyä dioksiinia ja muita hyvin myrkyllisiä kemikaaleja. Hengitettynä tällaiset voivat syövyttää hengityselimiä ja aiheuttaa tukehtumiskuoleman. Tulipalosta pelastuneetkin voivat saada pysyviä terveyshaittoja. Tämä vaara on huomattavasti pienempi käytettäessä halogeenittomia kaapeleita.
Kokonaisvaltaisen palonsuojauksen kannalta kaapelien pitäisi olla lisäksi palamista hidastavia ja savunmuodostukseltaan vähäisiä. Palonsuojaus hidastaa tulipalon syttymistä ja liekkien leviämistä sekä edesauttaa itsestään sammumista. Tässä suhteessa valmistajilla on ongelma, sillä kloori ja bromi hidastavat palamista hyvin tehokkaasti, joten niitä käytetään usein lisäaineina kaapelien muoviseoksissa. Edellä mainittujen terveysvaarojen takia tämä on kuitenkin kiistanalainen menetelmä ja sallittu vain kohteissa, joissa ei ole vaaraa ihmisten altistumisesta. Sen vuoksi LAPP käyttää materiaaleja, jotka hidastavat tehokkaasti palamista mutta eivät silti sisällä halogeeneja.

Mitä etuja halogeeniton kaapeli tarjoaa?

Kuumetessaan tai palaessaan halogeenittomat kaapelit muodostavat huomattavasti vähemmän syövyttäviä happoja tai terveydelle vaarallisia kaasuja. ÖLFLEX®-ohjauskaapelit sekä UNITRONIC®- ja ETHERLINE®-datakaapelit sopivat erityisen hyvin käyttöön julkisissa rakennuksissa, liikennevälineissä tai muissa kohteissa, joissa tulipalo voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ihmisille tai eläimille. Niiden savuntiheys on pieni, joten ne synnyttävät vähemmän savua, mikä helpottaa poistumisreittien löytymistä tulipalotilanteissa.
Jos tarvitset ”halogeenitonta NYM-kaapelia”, käytä NHXMH-vaippaisia kaapeleitamme. Ne ovat halogeenittomia vaihtoehtoja yleisille halogeeneja sisältäville NYM-kaapeleille. ÖLFLEX® Classic 110  ohjauskaapeleillemme on halogeenittomat vaihtoehdot ÖLFLEX CLASSIC 110 H ja ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Halogeenittomien kaapelien käyttö on erityisen suositeltavaa, jos halutaan varmistaa toimivuus mahdollisimman pitkään myös tulipalotilanteessa. Tämä on tärkeää esimerkiksi rakennuksissa, joissa on palonlähdettä kuvaavia valvontakameroita. LAPPin nopea datakaapeli ETHERLINE® FIRE pystyy siirtämään tietoja täydellä nopeudella vielä oltuaan tulessa kaksi tuntia.

Standardien vaatimukset halogeenittomille kaapeleille ja liittimille

Halogeenittomuutta koskevat vaatimukset ja standardit täyttävä kaapeli ei välttämättä ole täysin halogeeniton. Kaapeli määritellään halogeenittomaksi standardien tarkoittamassa merkityksessä, jos se ei ylitä tiettyjä arvoja.

Halogeenittomat kaapelit standardin IEC 60754-1 tai DIN EN 60754-1 mukaan

Tiivistetysti sanoen tämä osa standardia määrittelee testauslaitteiston ja menetelmän, jolla selvitetään kaapeli- ja eristemateriaalien palaessa syntyvien halogeenihappokaasujen määrä.
LAPP-kaapelit ovat halogeenittomia standardin EC 60754-1 mukaisesti, jos testatun materiaalin halogeenihappopitoisuus on enintään 5 mg/g.

Halogeenittomat kaapelit standardin IEC 60754-2 tai DIN EN 60754-2 mukaan

Standardin DIN EN 60754 osassa 2 kuvataan, miten happamuus pH-arvona ja sähkönjohtavuus määritetään.
Käyttäjälle tämä tarkoittaa, että halogeenittomat kaapelimme ovat standardin IEC 60754-2 mukaisia eikä pH ole alle of 4,3. Lisäksi kaapeliemme määritetty sähkönjohtavuusarvo ei ylitä raja-arvoa 10 µS/mm.

Halogeenittomat kaapelit standardin DIN EN 61034-2 mukaan

Kuten aiemmin halogeenittomien kaapelien etuja käsittelevässä kohdassa mainittiin, mahdollisimman pitkäkestoinen toimivuus ja hyvä näkyvyys ovat tulipalotilanteessa hyvin tärkeitä seikkoja. Jälkimmäinen tekijä on erittäin tärkeä, sillä se vaikuttaa esimerkiksi ihmisten mahdollisuuksiin poistua palavasta rakennuksesta, palokunnan mahdollisuuksiin päästä palopaikalle ja palon syttymissyyn analysointimahdollisuuksiin.

DIN EN 61034  standardi määrittelee menetelmän, jolla mitataan palavien kaapelien savuntiheys tietyissä olosuhteissa.

Kaapelien savuntiheys ilmoitetaan valonläpäisevyyden vähimmäisarvona. Standardin liitteessä A esitetään tämän perusteella tehtävät paloturvallisuuslaskelmat.
Standardin DIN EN 61034-2 liitteessä B annetaan suosituksia tilanteisiin, joita varten ei ole vaatimuksia muissa standardeissa. Tässä liitteessä annetaan valonläpäisevyyden suositeltavaksi vähimmäisarvoksi 60 %.


Näin ollen standardin DIN EN 61034 mukaiset LAPP-tuotteet takaavat vähintään valonläpäisevyysarvon 60 % standardissa kuvatulla testausmenetelmällä mitattuna.

Halogeenittomien kaapeleiden valintataulukko avautuu tästä: A4 Halogen Free Cables »

Ota meihin yhteyttä, me löydämme parhaan ratkaisun tarpeisiisi! 

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email