Eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Arvojärjestelmämme näkyy eettisessä ohjeistossamme, joka koskee kaikkia työntekijöitämme maailmassa, niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella. Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti, kohtelemme liikekumppaneitamme oikeudenmukaisesti, kehitämme itseämme jatkuvasti ja varmistamme, että käytämme resursseja harkiten. Luonnollisesti noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia kaikkialla. Asiantuntemuksemme ja tietämyksemme mahdollistavat sen, että voimme jatkossakin olla johtava kaapelointi- ja liitäntätekniikan järjestelmäratkaisujen valmistaja.

Asiakaslähtöinen. Perhehenkinen. Innovatiivinen. Tuloksellinen. Näiden arvojen varaan LAPP on rakennettu. Selkeät arvomme ovat tehneet meistä yrityksenä vahvan, ja perheyrityksenä tiedämme, että menestymme vain yhteisin ponnistuksin – tekemällä tiimityötä yrityksemme sisällä ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Arvomme mahdollistavat kaiken tämän. Jos noudatamme arvojamme joka päivä, jos kohtelemme toisiamme ja liikekumppaneitamme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti, LAPP voi jatkossakin menestyä johtavana kaapelointi- ja liitäntätekniikan järjestelmäratkaisujen valmistajana. Tässä eettisessä ohjeistossa pyritään kuvaamaan tarkemmin, mitä arvomme tarkoittavat päivittäisessä työssämme. Toivottavasti tästä on sinulle apua.

Lapp Holding SE:n hallitus


Johdanto

1. Lainmukainen toiminta

Noudatamme laillisuusperiaatetta kaikessa LAPPin toiminnassa sekä kaikissa sopimuksissa ja transaktioissa. Pidämme kiinni periaatteesta, jonka mukaan on aina toimittava lain rajoissa riippumatta siitä, onko LAPPille siitä hyötyä. Kaikki työntekijämme ovat henkilökohtaisesti vastuussa lain noudattamisesta omalla osa-alueellaan.

On kiellettyä yllyttää kolmansia osapuolia toimimaan laittomasti tai tietoisesti myötävaikuttaa laittomiin tekoihin. Lain vastainen toiminta ei ole yrityksen edun mukaista ja voi johtaa syytteisiin, vahingonkorvauksiin tai tilausten menetyksiin.

2. Eturistiriitojen välttäminen

Yrityksen etu ja yksityinen etu tulisi aina erottaa tiukasti toisistaan. Eturistiriita voi syntyä, jos työntekijän toiminta tai henkilökohtainen etu on ristiriidassa hänen LAPPille tekemänsä työn kanssa. Tällaisessa tapauksessa haitat voi estää vain avoimella viestinnällä ja täydellä läpinäkyvyydellä. Jos on epäselvyyttä siitä, voiko jokin tilanne aiheuttaa eturistiriidan, asiasta on keskusteltava työntekijän esihenkilön kanssa.

a. Sivutoimet

Sivutoimet ovat sallittuja vain yrityksen etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Suostumus myönnetään, jos ei ole vaaraa siitä, että asialla on kielteinen vaikutus työtehtävien hoitamiseen. Työntekijät saavat sijoittaa kilpailija-, toimittaja- tai asiakasyrityksiin tai työskennellä niiden hyväksi sivutoimisesti vain, jos paikallinen tytäryhtiö sen etukäteen kirjallisesti hyväksyy. Päätökset tehdään tapauskohtaisesti.

b. Liikesuhteet

Liiketoiminta sellaisen yrityksen kanssa, jossa työntekijällä, hänen puolisollaan tai kumppanillaan tai läheisellä perheenjäsenellään on osuus tai jossa työntekijä toimii johtavassa asemassa ja jossa työntekijä voi vaikuttaa eturistiriidan synnyttävään liikesuhteeseen, on mahdollista vain asianomaisen paikallisen tytäryhtiön etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

c. Liikekumppaneiden käyttäminen yksityiseen tarkoitukseen

Työntekijä voi käyttää LAPPin liikekumppania omiin tarkoituksiinsa vain asianomaisen paikallisen tytäryhtiön etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella silloin, kun työntekijä osallistuu suoraan tilausten tekemiseen tai maksamiseen, jolloin eturistiriidan mahdollisuus on olemassa. Tätä sääntöä ei sovelleta yleisesti saatavilla oleviin tavaroihin ja palveluihin.

3. Tietojen käsittely

Tiedot ja niiden käsittely ovat keskeisiä tekijöitä, joilla on ratkaiseva merkitys jokaisen yrityksen menestymiselle. Tietoja käsiteltäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tarkkuuteen ja virheettömyyteen sekä luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.

a. Raportointi

Kaikkien tietojemme, raporttiemme ja lausuntojemme on oltava virheettömiä ja totuudenmukaisia. Yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita on noudatettava. Sellaisten asiakirjojen, tiedostojen ja muiden vastaavien aineistojen luominen, joissa käytetään yritykselle kuuluvia luottamuksellisia tietoja, on sallittua vain, jos se palvelee suoraan LAPPin etuja ja jos kaikkia tietosuojavaatimuksia noudatetaan.

b. Luottamuksellisuus

Yritykselle kuuluvat luottamukselliset tiedot on pidettävä salassa.

c. Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojaa ei voi delegoida, ja se on viime kädessä asianomaisen johtoryhmän vastuulla. Keskitymme tässä yhteydessä erityisesti laillisuuden, käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen käsittelyn välttämisen ja minimoinnin sekä avoimuuden periaatteiden noudattamiseen. Pyrimme käsittelemään tietoja täsmällisesti ja hyvässä uskossa sekä rajoittamaan niiden säilytystä varmistaen samalla tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden. Kannamme asianmukaisen vastuun tästä, rekisteröityjen oikeuksien kunnioittamisesta ja kaikista muista tietosuojalainsäädännön vaatimuksista.

Kaikkia (tietotekniikkaan perustuvia) liiketoimintaprosesseja kehitettäessä ja käsiteltäessä on turvattava oikeus yksityisyyteen ja yksityiselämään sekä taattava tietoturva noudattaen sovellettavia tietosuojaa, tietotekniikkaa ja tietoturvaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia. LAPP noudattaen EU:n (Euroopan unionin) ja ETA:n (Euroopan talousalueen) tietosuojasäännöksiä silloin, kun se kerää, käsittelee ja/tai siirtää henkilötietoja (liittyen asiakkaisiin, toimittajiin, työntekijöihin tai muihin henkilöihin) liiketoimintaprosessien yhteydessä

4. Käyttäytyminen liikekumppaneita ja kolmansia osapuolia kohtaan

Liikekumppaneiden (asiakkaiden, tavarantoimittajien, palveluntarjoajien jne.) ja valtion virkamiesten kanssa asioitaessa on vedettävä selkeä raja normaalin liikesuhteen ja yksityisen edun välille. Liikesuhteessa yhteistyökumppaneiden kanssa noudatetaan eettistä toimintatapaa. LAPP noudattaa reilun kilpailun sääntöjä ja tukee kaikkia pyrkimyksiä vapaiden markkinoiden ja avoimen kilpailun mahdollistamiseksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. LAPP ei näin ollen tee sopimuksia, jotka edellyttävät kulloiseenkin asiaan liittyvien lakien rikkomista.

a. Sopimukset, kartellit ja kilpailunrajoitukset

Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus noudattaa sovellettavassa lainsäädännössä määriteltyjä reilun kilpailun sääntöjä. Erityisesti ei ole sallittua rajata myyntialueita tai jakaa asiakkaita kilpailijan kanssa, eikä kilpailijoiden kanssa saa tehdä sopimuksia tai vaihtaa tietoja hinnoista tai niiden osatekijöistä, toimitussuhteista ja niiden ehdoista, tuotantokapasiteetista tai tarjousmenettelyistä. Sama pätee markkina- ja sijoitusstrategioita koskevien tietojen vaihtoon. Tämä kielto ei koske ainoastaan kirjallisia sopimuksia vaan myös suullisia sopimuksia tai hiljaista yhteisymmärrystä (tietoista rinnakkaista toimintaa).

b. Liikekumppaneiden valinta

Sopimukset asiakkaiden, tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien kanssa on tehtävä ainoastaan yrityksen etua ajatellen. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava yrityksen sisäistä valvontaa (esim. kaksoisvalvontaa) koskevia säännöksiä. Toimittajat on valittava yksinomaan kilpailukyvyn perusteella eli vertailemalla tarjottujen tuotteiden tai palvelujen hintaa, laatua, toimivuutta ja soveltuvuutta. Odotamme myös, että liikekumppanimme kunnioittavat näitä periaatteita.

c. Lahjonta, korruptio ja muut kannustimet

LAPP ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta lainvastaista etujen myöntämistä. Kaikista toimittajien tai asiakkaiden yrityksistä vaikuttaa epäreilulla tavalla LAPPin työntekijöiden päätöksiin on ilmoitettava asiasta vastaaville johtohenkilöille. Lahjojen tai kutsujen vastaanottamiseen liikekumppaneilta tai niiden tarjoamiseen liikekumppaneille on suhtauduttava erittäin tiukasti. Tällaisten lahjojen tai etuuksien taloudellista merkitystä on arvioitava lähtien siitä, että vastaanottajalla ei tulisi olla tarvetta salata niiden vastaanottamista eikä niiden pitäisi saattaa vastaanottajaa kiitollisuudenvelkaan. Epäselvissä tapauksissa on pyydettävä asianomaisen esihenkilön hyväksyntä.

Liikekumppaneiden kutsut tavanomaisiin sosiaalisiin tapahtumiin (kuten urheilu- tai kulttuuritapahtumiin) ovat sallittuja, jos ne ovat normaalin liiketoimintakäytännön mukaisia, niiden arvo ei ole kohtuuttoman suuri ja ne ovat oikeasuhteisia kyseisten henkilöiden yleiseen elintasoon nähden. Jos on epäilyksiä lahjojen, lahjoitusten tai kutsujen soveltuvuudesta, asiasta on etukäteen neuvoteltava työntekijän esihenkilön tai Compliance-osaston kanssa.

d. Lahjoitukset ja sponsorointi

LAPP-yhtiöt tekevät raha- ja tavaralahjoituksia koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja sosiaalipolitiikan aloilla. Lahjoituksia tehdessään LAPP huolehtii siitä, että lahjoitus on läpinäkyvä eli sen käyttö ja vastaanottajat ovat selkeästi jäljitettävissä. Lahjoituksia yksityishenkilöille ja maksuja yksityistileille ei sallita.

LAPPin tavoitteena sponsorointitoiminnassa on toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja edistää yrityksen imagoa ja tunnettuutta. Sponsoroinnissa on siis kyse liiketoimesta, johon liittyy etujen vaihtoa. Tältä osin on aina huolehdittava siitä, että annetut ja saadut edut ovat oikeassa suhteessa toisiinsa nähden.

Paikallisen johtoryhmän on hyväksyttävä sekä lahjoitukset että sponsorointi.

e. Käyttäytyminen julkisuudessa

Jokainen LAPPin työntekijä on yrityksemme edustaja, jonka käytös heijastuu suoraan tai välillisesti LAPPiin. Työntekijöiden on siksi pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, jolla voi olla kielteinen vaikutus imagoomme asiakkaidemme, muiden työntekijöiden tai suuren yleisön silmissä.

Tämä koskee erityisesti viestintää sosiaalisessa mediassa ja Internetissä.

Kaikkien työntekijöiden on otettava LAPPin maine huomioon tehtäviensä hoidossa.

5. Laatu, työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

”Laadun kautta menestykseen” on yksi liiketoimintamme johtavista periaatteista. Lakisääteisten vaatimusten noudattamisen lisäksi pyrimme jatkuvasti lisäämään panostustamme ympäristönsuojeluun ja ehkäisemään työntekijöidemme altistumista riskeille.

a. Laatu

Jotta voimme täyttää asiakkaiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset, teemme aina tarvittavat parannukset johdonmukaisesti, perusteellisesti ja pitkäjänteisesti. Jos valituksia ilmenee kaikista ponnisteluistamme huolimatta, ryhdymme toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi lakisääteisten määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti ja pyrimme ensisijaisesti estämään henkilövahingot ja ihmishenkien menetykset.

b. Työterveys ja -turvallisuus

Kaikkien työntekijöiden velvollisuutena on välttää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja ja käyttää resursseja säästeliäästi. Prosessien, toimipaikkojen ja materiaalien on oltava työturvallisuutta koskevien lakisääteisten ja sisäisten vaatimusten sekä terveyden- ja ympäristönsuojelua ja palontorjuntaa koskevien säännösten mukaisia. Työterveys, työturvallisuus ja asianmukaiset työolosuhteet ovat tärkeä osa yrityksen toimintatapaa.

Terveydelle haitallisten aineiden käyttöä tuotteissamme ja tuotantolaitoksissamme on vältettävä.

c. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

Noudatamme voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja pyrimme pitämään ympäristöön kohdistuvat vaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Lisäksi pyrimme hoitamaan liiketoimintaamme kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla ja käyttämään kaikkia luonnonvaroja vastuullisesti.

Vältämme myös konfliktialueilta peräisin olevien raaka-aineiden (konfliktimineraalien) käyttöä. Pyrimme vähentämään kielteisiä ympäristövaikutuksiamme siinä määrin kuin se on teknisesti ja organisatorisesti mahdollista. Pidämme myös erittäin tärkeänä, että toimittajamme, alihankkijamme ja muut kolmannet osapuolet noudattavat ympäristölainsäädäntöä työskennellessään meille.

6. Vaatimustenmukaisuus johdon tehtävänä; sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen ja seuranta

Tämä eettinen ohjeisto on keskeinen osa LAPPin arvoja, joiden mukaan toimimme. On tärkeää, että näitä arvoja noudatetaan yhdenmukaisesti koko konsernissa – jokainen työntekijä on vastuussa siitä.

a. Vaatimustenmukaisuus johdon tehtävänä

Kaikkien LAPPin johtohenkilöiden on varmistettava, että tätä eettistä ohjeistoa noudatetaan heidän vastuualueellaan ja että ei tapahdu eettisen ohjeiston tai lakisääteisten määräysten rikkomuksia, jotka olisi voitu estää asianmukaisella valvonnalla. Johtohenkilöt ovat myös velvollisia kertomaan työntekijöille tästä eettisestä ohjeistosta ja sen sisällöstä sekä huolehtimaan perehdytyksestä. Heidän on lisäksi tehtävä selväksi, että lain rikkominen on paheksuttavaa ja johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin riippumatta työntekijän asemasta yrityksen hierarkiassa.

Johtohenkilöiden on aina oltava tässä suhteessa esikuvia ja toimittava tavalla, joka on hyväksynnän, arvostuksen ja luottamuksen periaatteiden mukaista.

b. Rikkomuksista ilmoittaminen

Kaikilla työntekijöillä on oikeus kiinnittää johdon huomio seikkoihin, jotka näyttävät viittaavan tämän eettisen säännöstön rikkomiseen. Tämä voidaan tehdä myös nimettömänä. Ilmoitukset tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

c. Valvonta

Kukin LAPP-yhtiö on vastuussa siitä, että tätä eettistä ohjeistoa ja muita sen toimivaltaan kuuluvia sisäisiä määräyksiä noudatetaan. Sisäisen tarkastuksen yksiköllä on rajoittamaton oikeus hankkia tietoja ja suorittaa tarkastuksia, ellei laissa muuta määrätä. Sisäisen tarkastuksen yksikkö valvoo, että eettistä ohjeistoa, jonka määräykset sisältyvät sen tarkastuskriteereihin, noudatetaan.
Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email