Code of Conduct - eettiset ohjeet-DELETE

Asiakaskeskeisyys. Perhekeskeisyys. Innovatiivisuus. Tuloksellisuus. LAPP-konserni on rakennettu näille arvoille, ja ne ovat tehneet meistä vahvan yhtiön. Perheyhtiönä tiedämme, että onnistumme vain yhteistyöllä: tiimityöllä yhtiön sisällä ja liikekumppanien kanssa.

Menestys rakentuu arvoillemme. Jos toimimme arvojemme mukaisesti joka päivä ja kohtelemme toisiamme ja liikekumppaneitamme reilusti ja kunnioittavasti, LAPP-konsernin menestystarina kaapeli- ja yhteysteknologian järjestelmäratkaisujen johtavana toimittajana jatkuu. Näissä eettisissä ohjeissa kuvataan tarkemmin, mitä arvomme tarkoittavat päivittäisessä työssämme.

LAPP Holding SE:n hallitus

Laillisten vaatimusten ehdoton noudattaminen on yhtiössämme ensisijaisen tärkeää ja olennainen osa ydinarvojamme. Toimeenpanoa ja vaatimustenmukaisuutta säädellään lukuisilla sisäisillä ohjeilla ja toimintaohjeilla. Niiden perusteet on esitetty näissä eettisissä ohjeissa, jotta työntekijöiden on helpompi noudattaa vaatimuksia. Eettiset ohjeet koskevat LAPP-konsernin työntekijöitä kaikkialla maailmassa. Lisäksi LAPP odottaa kaikkien muiden yhtiön lukuun työskentelevien (kuten harjoittelijoiden ja konsulttien) noudattavan näitä eettisiä ohjeita. Näiden eettisten ohjeiden sisältämät säännöt koskevat LAPP-konsernin yritysten ja niiden työntekijöiden välistä suhdetta sekä ohjaavat yhteistyötämme toimittajien ja liikekumppanien kanssa. Näiden ohjeiden perusteella ei synny oikeuksia kolmansien osapuolten hyväksi.

 1. Laillinen menettely

  LAPP-konsernin kaikki toimet, toimenpiteet, sopimukset ja muut liiketapahtumat noudattavat lakia. Toimimme yksinomaan lain mukaisesti riippumatta siitä, hyödyttääkö se LAPP-konsernia. Kaikki työntekijämme ovat henkilökohtaisesti vastuussa lain noudattamisesta omassa työssään. On kiellettyä kehottaa kolmansia osapuolia toimimaan lainvastaisesti tai tietoisesti edistää laitonta toimintaa. Lain rikkominen ei ole yhtiön etujen mukaista ja voi johtaa syytteisiin, vahingonkorvauksiin tai tilausten menetyksiin.

 2. Keskinäiset toimet ja työsuhteen periaatteet

  LAPP-konserni tiedostaa yhteiskunnallisen vastuunsa maailmanlaajuista liiketoimintaa harjoittavana konsernina. Noudatamme seuraavia periaatteita arvopohjaisen yritysjohtamisen perusteella ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusperiaatteiden sekä eri maiden ja paikkojen sovellettavien lakien ja kulttuuristen käytäntöjen mukaisesti:

  a.  Keskinäinen kohtelu
  Johtamiskulttuurimme perustuu arvostukseen ja luottamukseen. Kohtelemme kaikkia arvostavasti ja kunnioittavasti. LAPP-konserni ei suvaitse syrjintää, ahdistelua tai väheksyntää. Erityisen vakavasti suhtaudumme syrjintään eettisten tai kulttuuristen piirteiden, vammaisuuden, sukupuolen, uskonnon, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kaikilla työntekijöillämme on oikeus reiluun, kohteliaaseen ja kunnioittavaan kohteluun. Lisäksi kaikilla työntekijöillä on oikeus perustaa liittoja ja työntekijöitä edustavia toimielimiä demokraattisesti lain puitteissa.

  b.  Lapsityövoima ja pakkotyö
  Emme salli lapsityövoiman tai pakkotyövoiman käyttöä, ja tämä ehdoton kielto koskee myös liikekumppaneitamme. Jos lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä havaitaan yhtiöön suoraan tai välillisesti liittyvässä yhteydessä (esimerkiksi toimittajan toiminnassa), siitä on ilmoitettava välittömästi, jotta voimme ryhtyä toimenpiteisiin.

  c.  Pätevyys ja palkitseminen
  LAPP-konsernissa työntekijät valitaan ja palkataan ja he etenevät urallaan aina pätevyytensä, taitojensa ja persoonallisuutensa perusteella. Yhtiö tukee työntekijöidensä määrätietoista, jatkuvaa ja tarvepohjaista koulutusta, jolla parannetaan suorituskykyä ja työn laatua.

  Kaikilla työntekijöillä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen työstään. Palkat ja muut edut ovat vähintään kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisia tai toimialojen kansallisten ja alueellisten käytäntöjen mukaisia.

 3. Eturistiriitojen välttäminen

  Liiketoiminnan edut ja yksityiset edut on aina erotettava ehdottomasti toisistaan. Eturistiriitoja voi syntyä, jos LAPP-konsernin työntekijät ryhtyvät toimiin tai heillä on henkilökohtaisia etuja, jotka voivat olla ristiriidassa heidän työnsä kanssa. Tällaisissa tapauksissa vahingot voidaan välttää vain avoimella viestinnällä ja täydellisellä läpinäkyvyydellä. Jos eturistiriidan mahdollisesta syntymisestä on epäselvyyttä, tilanteesta on keskusteltava esimiehen kanssa.

  a.  Sivutoimet
  Sivutoimet ovat sallittuja vain yhtiöltä etukäteen saadulla kirjallisella suostumuksella, joka myönnetään, jos ei ole riskiä työsuorituksen heikkenemisestä. Työntekijät voivat sijoittaa kilpaileviin yrityksiin, toimittajiin tai asiakkaisiin tai ottaa näiltä vastaan sivutoimen vain siinä tapauksessa, että heillä on siihen paikalliselta tytäryhtiöltä etukäteen saatu kirjallinen suostumus. Päätökset tehdään tapauskohtaisesti.

  b.  Liikesuhteet
  Työntekijät voivat ryhtyä liiketoimiin sellaisten yritysten kanssa, joissa heillä itsellään, heidän puolisollaan tai kumppanillaan tai lähisukulaisellaan on omistusosuus tai johtava asema, vain siinä tapauksessa, että heillä on siihen paikalliselta tytäryhtiöltä etukäteen saatu kirjallinen suostumus, jos työntekijä pystyy vaikuttamaan liikesuhteeseen ja voi syntyä eturistiriita.

  c.  Yksityiset toimet liikekumppanien kanssa 
  Työntekijät voivat ryhtyä yksityisiin toimiin LAPP-konsernin liikekumppanien kanssa vain siinä tapauksessa, että heillä on siihen paikalliselta tytäryhtiöltä etukäteen saatu kirjallinen suostumus, jos työhön liittyy suoraa tilauksista päättämistä tai tilausten käsittelyä, jolloin voi syntyä eturistiriita. Määräys ei koske yleisesti saatavilla olevia tavaroita ja palveluja.

 4. Tietojen käsittely

  Tiedot ja tietojen käsittely ovat olennaisia ja ratkaisevan tärkeitä jokaisen liiketoiminnan menestykselle. Tietojen käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota tarkkuuteen, oikeellisuuteen, luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.

  a.  Raportointi
  Kaikkien asiakirjojemme, raporttiemme ja lausuntojemme on oltava oikeellisia ja totuudenmukaisia. Yleisesti hyväksyttyjä laadintaperiaatteita on noudatettava. Yhtiön luottamuksellisia tietoja sisältäviä asiakirjoja, tiedostoja ja vastaavia saa luoda vain siinä tapauksessa, että se palvelee suoraan LAPP-konsernin etuja ja tietosuojavaatimukset otetaan huomioon.

  b.  Luottamuksellisuus
  Yhtiölle kuuluva luottamuksellinen tieto on pidettävä salaisena.

  c.  Tietosuoja ja tietoturvallisuus
  Tietosuojaa ei voi delegoida, ja asianosaisella johtoryhmällä on aina perimmäinen vastuu tietosuojasta. Kiinnitämme erityistä huomiota laillisuuteen, tarkoituksen rajoituksiin, tietojen välttämiseen ja minimointiin sekä läpinäkyvyyteen. Pyrimme käsittelemään tietoja oikeellisesti ja hyvässä uskossa ja rajoittamaan niiden säilytystä sekä varmistamaan samalla tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden. Otamme asianmukaisen vastuun tästä sekä rekisteröityjen oikeuksien ylläpitämisestä ja muiden vastaavien tietosuojalakien noudattamisesta.

  Oikeutta tietosuojaan ja yksityisyyteen on suojeltava ja tietosuoja varmistettava, kun kehitämme ja käsittelemme tietojärjestelmien tukemia liiketoimintaprosesseja. Tämä toteutetaan tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevien lainsäädännön vaatimusten perusteella ja mukaisesti.

  Jos liiketoimintaprosessien yhteydessä kerätään, käsitellään ja/tai välitetään henkilötietoja (asiakkaita, toimittajia, työntekijöitä tai muita asiaankuuluvia henkilöitä koskevia tietoja), LAPP-konserni noudattaa eurooppalaisia tietosuoja-asetuksia Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä.

 5. Liikekumppaneiden ja kolmansien osapuolien kohtelu

  Suhteissa liikekumppaneihin (esim. asiakkaisiin, toimittajiin ja palveluntarjoajiin) ja viranomaisiin on erotettava selkeästi tavanomainen liiketoiminta ja yksityiset edut. Liikesuhteissa liikekumppaneiden kanssa on toimittava eettisesti.

  LAPP noudattaa reilun kilpailun sääntöjä ja tukee kaikin tavoin vapaita markkinoita ja avointa kilpailua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Siksi LAPP ei tee sopimuksia, jotka edellyttävät lain rikkomista.

  a.  Sopimukset, kartellit ja epäreilu kilpailu
  Kaikkien työntekijöiden on noudatettava reilun kilpailun sääntöjä sovellettavien lakien mukaisesti. On erityisen tärkeää, että myyntialueita tai asiakkaita ei jaeta kilpailijoiden kesken eikä kilpailijoiden kanssa tehdä sopimuksia tai vaihdeta tietoja hinnoista tai niiden muodostumisesta, toimitussuhteista ja niiden ehdoista, tuotantokapasiteeteista tai tarjouskilpailuja koskevista strategioista. Sama koskee tietojen vaihtoa markkina- ja investointistrategioista. Kieltoa sovelletaan kirjallisiin ja suullisiin sopimuksiin sekä hiljaiseen hyväksyntään (tietoiseen rinnakkaiseen toimintaan).

  b.  Liikekumppanien valinta
  Sopimukset asiakkaiden, toimittajien ja palveluntarjoajien kanssa on tehtävä vain yhtiön etujen mukaisesti. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava yhtiön sisäisen valvonnan säännöksiä (neljän silmän periaate). Toimittajien valinnan on perustuttava vain kilpailutekijöihin: hintaan, laatuun ja suorituskykyyn sekä tarjottujen tuotteiden tai palvelujen sopivuuteen. Edellytämme myös liikekumppaniemme noudattavan näitä toimintaperiaatteita.

  c.  Lahjonta, korruptio ja muut houkuttimet
  LAPP ei suvaitse lahjontaa, korruptiota tai muita laittomia etuja. Jos toimittajat tai asiakkaat yrittävät vaikuttaa epäreilusti LAPP-konsernin työntekijöiden päätöksiin, asiasta on ilmoitettava vastuullisille johtajille.

  Erityisen tarkkaa huomiota on kiinnitettävä lahjojen vaihtoon ja liikekumppaneiden esittämiin kutsuihin. Tällaisten lahjojen tai etujen taloudellinen arvo on arvioitava sillä perusteella, syntyykö vastaanottajalle vastapalvelukseen liittyvä velvollisuudentunne tai tarve salata hyväksyntänsä. Epävarmoissa tapauksissa on saatava asiaankuuluvan esimiehen hyväksyntä.

  Kutsujen hyväksyminen liikekumppaneilta luonteeltaan sosiaalisiin tapahtumiin (kuten urheilu- tai kulttuuritapahtumiin) on sallittua, jos kutsut ovat normaalin liiketoimintakäytännön mukaisia, arvoltaan kohtuullisia ja asiaankuuluvien ihmisten normaalin elintason mukaisia.

  Jos lahjan, lahjoituksen tai kutsun asiallisuudesta on epävarmuutta, työntekijän on kysyttävä etukäteen neuvoa esimieheltään tai vaatimustenmukaisuudesta vastaavalta osastolta.

  d.  Lahjoitukset ja sponsorointi
  LAPP-konsernin yritykset tekevät rahallisia lahjoituksia sekä lahjoituksia luontoissuorituksina koulutuksen, tieteen ja kulttuurin aloilla sekä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. Lahjoituksia tehdessään LAPP-konserni varmistaa, että lahjoitus on läpinäkyvä eli sen käyttö ja vastaanottajat ovat selkeästi jäljitettävissä. Lahjoitukset yksityishenkilöille ja maksut yksityisille tileille eivät ole sallittuja. 

  Sponsoroinnissa LAPP-konsernin tavoitteena on täyttää yhteiskuntavastuunsa ja edistää yhtiön brändiä ja imagoa. Siksi sponsorointi on hyötyjen vaihtoa, ja siinä on aina varmistettava, että annetut ja saadut hyödyt ovat verrannollisia. Lahjoituksille ja sponsoroinnille on saatava paikallisen johtoryhmän hyväksyntä.

  e.  Julkinen käyttäytyminen
  Jokainen LAPP-konsernin työntekijä on yhtiön edustaja, ja hänen käyttäytymisensä heijastuu suoraan ja välillisesti LAPP-konserniin. Siksi työntekijöiden on pidättäydyttävä käyttäytymisestä, jolla voi olla kielteinen vaikutus yhtiön imagoon asiakkaiden, muiden työntekijöiden tai yleisön näkökulmasta tai joka on sovellettavien lakien vastaista. Tämä koskee erityisesti myös viestintää sosiaalisissa verkostoissa ja internetissä.

  Kaikkien työntekijöiden on otettava LAPP-konsernin maine asianmukaisesti huomioon työssään.

 6. Laatu, työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

  ”Menestys syntyy laadusta” on keskeisiä liiketoimintaamme ohjaavia periaatteita. Lainsäädännön vaatimusten noudattamisen lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintojemme ympäristöystävällisyyttä ja työturvallisuutta.

  a.  Laatu
  Asiakkaamme asettavat meille tiukkoja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Niiden täyttämiseksi parannamme jatkuvasti toimintojamme johdonmukaisesti ja perusteellisesti pitkällä aikavälillä tarpeen mukaan. Jos toiminnastamme huomautetaan parhaasta yrityksestämme huolimatta, ryhdymme toimiin epäkohdan korjaamiseksi lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Selkeänä päätavoitteenamme on henkilövahinkojen ja kuolemaan johtavien tapaturmien estäminen.

  b.  Työturvallisuus ja työterveys
  Kaikkien työntekijöiden velvollisuutena on välttää ihmisten ja ympäristön vaarantaminen ja käyttää resursseja säästeliäästi.

  Prosessien, toimipaikkojen ja toiminnassa käytettävien materiaalien on oltava sovellettavien lakien ja sisäisten vaatimusten mukaisia työturvallisuuden osalta ja myös terveyttä, ympäristönsuojelua ja palontorjuntaa koskevien määräysten mukaisia. Terveys, työturvallisuus ja asialliset työolot ovat yhtiön tärkeitä toimintaperiaatteita. Terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä tuotteissamme ja tuotantolaitoksillamme on vältettävä.

  c.  Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
  Noudatamme sovellettavia ympäristösäännöksiä ja pyrimme pitämään ympäristövaikutuksemme mahdollisimman pieninä. Pyrimme myös johtamaan liiketoimintaamme kestävästi ja ympäristöystävällisesti ja käyttämään luonnonvaroja vastuullisesti. Lisäksi vältämme konfliktialueilta peräisin olevien raaka-aineiden (konfliktimineraalien) käyttöä. Pyrimme pienentämään ympäristöhaittamme tekniikan ja organisaation välttämättä edellyttämään minimiin. Meille on myös erittäin tärkeää, että toimittajamme, alihankkijamme ja muut kolmannet osapuolet noudattavat ympäristölakeja.

 7. Vaatimustenmukaisuus johdon tehtävänä, poikkeamien raportointi ja seuranta

  Nämä eettiset ohjeet ovat keskeinen osa arvoja, joille LAPP-konsernin toiminta perustuu. On välttämätöntä, että näitä arvoja noudatetaan yhdenmukaisesti koko konsernissa – tämä on jokaisen työntekijän vastuu. 

  a.  Vaatimustenmukaisuus johdon tehtävänä
  Kaikkien LAPP-konsernin johtajien on varmistettava, että näitä eettisiä ohjeita noudatetaan heidän vastuualueillaan. Heidän on varmistettava, että heidän vastuualueillaan ei rikota eettisiä ohjeita tai lainsäädäntöä, jos se olisi voitu estää tai ehkäistä asianmukaisella esimiestyöllä. Lisäksi johtajien on tiedotettava näistä eettisistä ohjeista ja niiden sisällöstä työntekijöille ja perehdytettävä työntekijät niihin. Heidän on myös tehtävä selväksi, että lain rikkomista paheksutaan ja sillä on kurinpidollisia seuraamuksia työntekijän asemasta riippumatta. Johtajien on aina näytettävä esimerkkiä tässä suhteessa ja toimittava hyväksynnän, arvostuksen ja luottamuksen periaatteiden mukaisesti.

  b.  Poikkeamien raportointi
  Kaikilla työntekijöillä on oikeus ilmoittaa esimiehelle tilanteista, joissa mahdollisesti rikotaan näitä eettisiä ohjeita. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi. Ilmoitukset tutkitaan ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimiin.

  c.  Seuranta
  Kunkin LAPP-konsernin yrityksen tehtävänä on varmistaa, että se noudattaa näihin eettisiin ohjeisiin sisältyviä sääntöjä sekä muita vastuualuettaan koskevia sisäisiä säännöksiä. Sisäisen tarkastuksen osastolla on rajoittamaton oikeus saada tietoja ja tehdä auditointeja, ellei tämä ole lainvastaista. Auditoinneissa kiinnitetään huomiota eettisten ohjeiden noudattamiseen, ja eettisten ohjeiden säännökset sisältyvät auditoinneissa käytettäviin kriteereihin.

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email